Revízia komínov


Revízia komínov je povinná služba, ktorú je potrebné vykonať pred kolaudáciou Vášho domu. Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443. Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.Kedy?

Kolaudácie pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z. pred pripojením nového spotrebiča pri výmene spotrebiča pri postavení nového komína.

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi.

Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami – zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár. Na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína však poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára. Ak ho nepredložíte, škody nemusí preplatiť. Okrem toho riskujete aj pokutu a v najhoršom prípade dokonca trestné stíhanie.

"Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 99 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku tým, že nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov. "

Máte záujem o naše služby?