Montáž nerezového komína 


Napriek všetkým dnešným stavebným procesom vykonávaným pri výstavbe nehnuteľností patrí, aj naďalej, realizácia resp. stavba komína do neopomenuteľných krokov v prípade inštalácie výhrevných telies vo vnútri budovy. Komínová sústava zabezbečuje správny odvod spalín von do ovzdušia a zároveň dodáva do miesta horenia potrebný vzduch. Stavbe komína predchádza jeho technické zakreslenie v projekte, teda návrh ktorý vychádza z inštalácie spotrebiča, ktorým bude budova vyhrievaná. Zvolený zdroj vykurovania a typ vykurovacej sústavy sú rozhodujúcimi faktormi výstavby komínového telesa na základe ktorých je možné komín nadimenzovať.

Energetická a finančná úspora


Štandardný spotrebiteľ prejavuje záujem najmä v oblasti energetickej a finančnej úspory, ktorú prináša nízkoteplotná a kondenzačná technika. Stavba komína za účelom využitia kondenzačnej vykurovacej techniky musí prebiehať za použitia stavebných metód, ktoré ponúkajú odolnosť použitých materiálov proti vlhkosti. Správne naprojektovaný komín, musí mať príslušnú veľkosť, prierez a vyústenie, aby sa dosiahol správny ťah komína, taktiež odporúčame projektovať komín do stredu budovy.

Murovanie komína z tvárnic.


Naši zákazníci nám často kladú otázku, či doporučujeme inštaláciu nerezového komína, alebo je z technologických príčin vhodnejšia výstavba murovaného, keramického komína. Odpoveď však nie je jednoznačná, oba typy vyhotovenia komína majú svoje výhody a nevýhody. Moderná architektúra inklinuje ku nerezovému komínu, na druhej strane máme zástancov klasického vyhotovenia rodinného domu, ktoré by sa nezaobišlo bez keramického komína. Po stránke technického vyhotovenia a vhodnosti vystavania komína, ktorý reflektuje na potreby pripojeného spotrebiča, odporúčame konzultáciu s výrobcom a s kominárom.

Pred započatím murovania komína z tvárnic si treba uvedomiť nasledovné faktory a teda podcenenie projektovej fázy môže pri výstavbe komína spôsobiť vznik porúch, ktoré vedú k finančne náročným a často nedostatočne účinné opravy. Z toho vyplýva, že komínový systém treba vyberať na základe údajov:

  1. druh pripojeného spotrebiča
  2. výška komínového telesa
  3. účinná výška komínového telesa
  4. výška komínového telesa v nadstrešnej časti


V súčasnosti uprednostňujeme použitie nízkoteplotnej a kondenzačnej techniky, ktorá prináša výraznú úsporu spotreby vykurovacích palív, a tým aj finančných nákladov. Preto využitím kondenzačnej techniky je potrebné vymurovať komín, ktorý je dostatočne odolný proti vlhkosti. Komín sa odporúča navrhovať do stredu budovy, tým sa zabezpečia dobré rozptylové podmienky vo voľnom prúdení vzduchu. Komínové teleso má byť viacvrstvové s vnútornou vložkou dilatačne a tepelne oddelenou od komínového plášťa. Správne navrhnutý komín má mať takú účinnú výšku, prierez a vyústenie aby sa docielil potrebný ťah. Odporúča sa na jeden spotrebič, jeden komínový prieduch, ak sa to nedodrží, ovplyvní to ťah komína a výkon spotrebičov. Pri samotnom murovaní komína je nutné bodovito dodržiavať tieto postupy:

  1. správne založenie komína - základ, osadenie tvárnic, vložiek, dvierok, izolácie od základu až po ústie,
  2. izolovanie od obvodového muriva,
  3. izolovanie sopúcha,
  4. izolovanie a dilatácia prechodu podlaží,
  5. izolovanie prechodu na strechu,
  6. správne ukončenie komína tak, aby odolával exteriérovým vplyvom

Odporúčame prenechať murovanie komína na odborníkov, nakoľko je to odborná činnosť, na ktorú je potrebné mať školenia montáže odporúčané výrobcom komínového systému a v neposlednom rade prax. Ušetrené peniaze (náklady) na kvalite komínového systému a svojpomocnej práci (alebo výstavbou nekvalifikovanou osobou), môže neskoršie v lepšom prípade skončiť nemalou finančnou stratou, či ublíženiu na zdraví. Naši zamestnanci, ktorý majú osvedčenia potvrdzujúce znalosti a schopnosť realizovať výstavbu komínových systémov v súlade s predpisom výrobcu, Vám takýto murovaný komín radi postavia a na oplátku vy môžete kľudne spávať, pretože všetko bude v poriadku.

Máte záujem o naše služby?